Pokaznica - župa Bl. Ivana Pavla II. (Small) (2)Krist Isus prisutan je u Crkvi na više načina… ali je ponajvećma prisutan pod euharistijskim prilikama (KKC 1373), i to na jedinstven način, na koji uzdiže Euharistiju iznad svih sakramenata i čini je vrhuncem duhovnog života i ciljem kojemu teže svi sakramenti. U ovom presvetom Sakramentu sadržani su istinski, stvarno i bitno (supstancijalno) Tijelo i Krv našega Gospodina Isusa Krista, s dušom i božanstvom, i prema tome, čitav Krist, Bog i čovjek (usp. KKC 1374).

U Euharistiji, Isus Krist trajno nam daje svoje žrtvovano Tijelo za hranu i svoju prolivenu Krv za piće. I trajno ostaje s nama. Blaguje Ga tko Ga ljubi. Pije Ga tko čuva svetu ljubav. U Euharistiji, zadnju riječ ima – ljubav.

Svetkovina Tijelova nas podsjeća na to, a budući da je riječ o otajstvenoj stvarnosti koja nadilazi naše shvaćanje, ne trebamo se čuditi ako se i danas brojni muče u Euharistiji prihvatiti stvarnu Kristovu nazočnost. Onda kao i danas, Euharistija ostaje ‘znak proturječnosti’ i ne može biti drukčije, jer Bog koji postaje tijelo i žrtvuje se za život svijeta stavlja u krizu ljudsku mudrost…

U svijetu kojim vlada logika posjedovanja i gdje nasilje nalazi više prostora, Euharistija ostaje životna hrana za kršćane. Poput mane za izraelski narod, tako je Euharistija za svaki kršćanski naraštaj neophodna hrana koja ga krijepi dok prolazi pustinjom ovoga svijeta, isušenoga ideološkim i gospodarskim sustavima koji ne promiču nego radije osporavaju život; svijet u kojem više negoli logika služenja i ljubavi vlada logika moći i posjedovanja, svijet u kojemu nerijetko pobjeđuje kultura nasilja i smrti.

„Dar Euharistije“ koji su apostoli primili na Posljednjoj večeri, namijenjen svima, čitavome svijetu i treba ga otvoreno očitovati, kako bi svatko mogao sresti ‘Isusa koji prolazi’… da svatko, primajući ga, može biti zdrav i obnovljen snagom njegove ljubavi. Euharistija je poziv na svetost, na sebedarje braći, jer smo svi pozvani da zajedno s Isusom budemo izlomljeni kruh za život svijeta.

Svetkovina Tijelova želi, unatoč tvrdoći našega nutarnjega sluha, učiniti zamjetljivim taj Kristov poziv. Isus kuca na vrata našega srca i traži da zauvijek u nj uđe, ne samo za jedan dan. Tijelovska procesija je uranjanje Isusa u svakodnevnicu našega života, kako bi s nama hodao i živio gdje mi živimo…

O, kojeg li radosnog otajstva

Ne postoji veće duhovnosti od življenoga euharistijskog Otajstva… Promislimo, koliko i što činimo za sebe, i druge? Zašto žeđamo, zašto umiremo kraj Izvora? Kako živimo svoje mise? Nosimo li svijetu, bližnjima mir koji primamo na kraju svake mise? “Idite u miru”! Ako ova Kristova riječ dirne naša srca, nosit ćemo uistinu mir i milosrdnu Otkupiteljevu ljubav. Pozvani smo biti apostoli, stručnjaci u slavlju, razmatranju i štovanju Euharistije! Naime, ako uistinu živimo svoje “mise”, trebali bismo se osjećati “misionarima Euharistije. Ako smo  euharistijskim Kristom nahranjeni, shvatit ćemo da u svijetu moramo biti prinos ugodan, posvećeni Duhom Svetim, svjedoci ljubavi.

Zato, odluči pažljivije poslušati svoju misu na koju ćeš doći u ovoj duhovnoj obnovi! Poslušaj, dok svećenik prinosi Bogu kruh i vino, kako će u svetom času Pretvorbe iz dubine Isusova srca poteći riječi: Ovo je moje Tijelo, ovo je moja Krv koja se za vas i za sve ljude prolijeva za oproštenje grijeha! Hoćeš li krajičkom duše prepoznati Kristovo lice? Povjeruj da više nisi izgubljen, a sve što je bilo izgubljeno sada je spašeno. 

1966745_638514556184055_1847676920_nPROGRAM DUHOVNE OBNOVE 

Od jutros u 8 h – sve do 21 h samog Tijelova – danonoćno nas euharistijsko klanjanje poziva na razmišljanje o činjenici da se Krist žrtvovao za tebe i mene, za čitavo čovječanstvo…

– 17. lipnja, dakle večeras –  sv. ispovijed od 17 h – 18 h

– od 18 h sv. krunica, 18. 30 – sv. misa

– iza mise slijedi nagovor na temu: “Predana pobožnost Presvetom Oltarskom Sakramentu”

– slijedi klanjanje cijelu noć i sljedeći dan, sve do početka duhovne obnove koja započinje u;

 

17 h – 18 h sv. ispovijed

– 18 h sv. krunica

– 18.30 h – sv. misa

– iza mise slijedi nagovor na temu “Krist je s nama, stojte čvrsto”

– klanjanje se nastavlja kroz noć – sve do 21 h na samo Tijelovo

 

– svete mise na Tijelovo – u 7 h  i  u 10 h